CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Oferta

Klauzula Informacyjna

Niniejsza klauzula informacyjna przeznaczona jest dla dla osób, które zapiszą się na kwalifikacyjny kurs zawodowy

„Na podstawie art. 13 ust 1 i  2  ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach, ul. Cieszyńska 11, 43-440 Goleszów
 2. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marek Wantulok, Tel: 338150021, e-mail: IODO@escobb.com.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, powtórnej rekrutacji na inny kurs, a w przypadku zakwalifikowania na kurs w celu przeprowadzenia kursu zgodnie z rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 4. Odbiorca pana /Pani danych osobowych będzie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 5. Pana / Pani dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji a w przypadku zakwalifikowania na kurs w okresie 25 lat od zakończenia kursu
 6. Posiada pan/Pani dostęp do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenie przetwarzania
 7. Ma Pan/pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 8. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  Informacje ogólne  o kursach:

Od 1 września 2012 roku, na skutek wprowadzonych do systemu oświaty zmian, kształcenie zawodowe można realizować w trzyletnich szkołach zawodowych, czteroletnich technikach oraz szkołach policealnych (w zależności od zawodu od roku do 2,5 lat). Szkoły zawodowe mogą realizować kształcenie w 193 zawodach. Każdy zawód został podzielony na kwalifikacje (jedną, dwie lub trzy). Kwalifikacją nazywamy grupę umiejętności, które opisują czego można się nauczyć, czym można się zajmować pracując w danym zawodzie. Uczeń chcąc uzyskać dyplom np. technika elektronika, musi zrealizować program nauczania w szkole i zdać egzamin z każdej, przypisanej do zawodu kwalifikacji.

Od września 2017 roku proponowana jest nowa struktura szkół zawodowych. Są to 3-letenie szkoły branżowe pierwszego stopnia, a kolejnych latach 2- letnie szkoły branżowe drugiego stopnia i 5-letnie technika.
Obecnie ukończenie szkoły nie zamyka możliwości dalszego rozwoju zawodowego, bowiem elastyczność systemu kształcenia zawodowego pozwala również osobom dorosłym na uzupełnienie/nabycie nowych umiejętności i podniesienie kompetencji zawodowych. Służy temu kwalifikacyjny kurs zawodowy, podczas którego realizuje się program dla wybranej kwalifikacji.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) jest formą pozaszkolną, a to oznacza, że w takim kursie mogą uczestniczyć osoby dorosłe, również uczniowie liceów ogólnokształcących dla młodzieży; pod warunkiem, że mają ukończone 18 lat.

Nauka na KKZ jest bezpłatna.

Minimalna liczba godzin kształcenia oraz program KKZ dla danej kwalifikacji są wyraźnie określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce oznacza to, że osoba dorosła realizując kwalifikację na KKZ nabywa dokładnie te same umiejętności co uczeń ZSZ, technikum czy szkoły policealnej.

Istnieje też możliwość uzyskania przez osoby dorosłe całkiem nowego zawodu. Realizując na KKZ kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz uzupełniając wiedzę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, można zdobyć jednocześnie nowy zawód i uzyskać średnie wykształcenie.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzamin zawodowy organizowany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Po zdaniu egzaminu, słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

Oferta kształcenia

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach prowadzi nabór na następujące kursy:

M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających

 • Symbol cyfrowy: 311504
  • Powiązane z zawodami: Technik mechanik
 • Symbol cyfrowy: 722301
  • Powiązane z zawodami: Operator obrabiarek skrawających
 • Cykl kształcenia / ilość semestrów: Dzienny / 2 semestry
 • Wniosek: Pobierz

M.20 – Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 • Symbol cyfrowy: 311504
  • Powiązane z zawodami: Technik mechanik
 • Symbol cyfrowy: 722204
  • Powiązane z zawodami: Ślusarz
 • Cykl kształcenia / ilość semestrów: Zaoczny / 2 semestry
 • Wniosek: Pobierz

E.07 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 • Symbol cyfrowy: 311303
  • Powiązane z zawodami: Technik elektryk
 • Symbol cyfrowy: 741201
  • Powiązane z zawodami: Elektromechanik
 • Cykl kształcenia / ilość semestrów: Zaoczny / 2 semestry
 • Wniosek: Pobierz

E.08 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 • Symbol cyfrowy: 311303
  • Powiązane z zawodami: Technik elektryk
 • Symbol cyfrowy: 741103
  • Powiązane z zawodami: Elektryk
 • Cykl kształcenia / ilość semestrów: Zaoczny / 2 semestry
 • Wniosek: Pobierz

Wymagane dokumenty

 • Wniosek rekrutacyjny (do pobrania w tabeli i w sekretariacie CKP),
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.

Wniosek należy dostarczyć elektronicznie, listem lub osobiście do Sekretariatu placówki (dyrckpbazan4@wp.pl). Resztę wymaganych dokumentów można dostarczyć z chwilą zebrania pełnej grupy uczestników.