CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

ODDiZ

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach działa od 01 kwietnia 2017r Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODDIZ).
Zadaniem Statutowym Ośrodka jest prowadzenie takich form kształcenia jak:
a) kwalifikacyjny kurs zawodowy;
b) kurs umiejętności zawodowych;
c) kurs kompetencji ogólnych;
d) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
e) kurs, inny niż wymienione w pkt 1?3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Turnusy dokształcania teoretycznego, zapewniają młodocianym  pracownikom  uzyskanie wiedzy teoretycznej, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania oraz podstawą programową w zawodzie, niezbędnej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie tytułu zawodowego. Są one przeznaczone dla szkół, które ze względów organizacyjnych posiadają w swej ofercie klasy skupiające wiele zawodów, tzw. klasy  wielozawodowe.