CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Historia CKZ

1. O Centrum

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach, jako placówka kształcenia praktycznego, zostało powołane, Uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego, do realizacji zadań wynikających z reformy systemu oświaty. Centrum funkcjonuje od 1 września 2001 r. i zostało utworzone na bazie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Cieszynie. W 2010 r Centrum rozszerzyło swoją działalność powołując Filię przy ZSZ w Ustroniu. Od 01 kwietnia 2017r Centrum zmienia nazwę na Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach. Jest to zespół, w skład którego wchodzą istniejące Centrum oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Kolejna zmiana organizacyjna następuje z dniem 01 września  2019r, placówka przekształca się w Centrum Kształcenia Zawodowego. Nowe Centrum przejmuje obowiązki CKP oraz ODiDZ.

Aktualnie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach funkcjonują:

 • pracownia obróbki ręcznej,
 • pracownia obróbki mechanicznej,
 • pracownia obrabiarek CNC,
 • pracownia spawalnicza,
 • pracownia obróbki plastycznej,
 • pracownia metrologii,
 • pracownia elektroniki,
 • pracownia elektrotechniki,
 • pracownia mechatroniki,
 • pracownia pojazdów mechanicznych,
 • pracownia diagnostyki,
 • pracownia elektrotechniki pojazdowej,
 • pracownia budowlana,
 • pracownia renowacji elementów architektury.

Obecnie w Centrum Kształcenia Praktycznego realizowane są zajęcia praktyczne, jak również kwalifikacyjne kursy zawodowe dla uczniów  z następujących szkół:

 • Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. G.Langera w Cieszynie,
 • Zespołu Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących w Skoczowie,
 • Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu,
 • Zespołu Szkół Budowlanych im. Gen G. Roweckiego w Cieszynie.

Drugim istotnym zadaniem statutowym Centrum Kształcenia Praktycznego jest podejmowanie działań umożliwiających przekwalifikowanie.
Od czasu utworzenia nastąpił dynamiczny rozwój metod wprowadzania i osiągania jakości kształcenia zawodowego , które składają się na wewnątrz ? szkolny system zapewnienia jakości , którego zasadniczymi elementami są:

 • bogata oferta edukacyjna skierowana na potrzeby regionalnego rynku pracy,
 • efektywne metody kształcenia,
 • standaryzowane metody pomiaru osiągnięć szkolnych uczniów,
 • ewaluacja rezultatów kształcenia,
 • nowocześnie i dobrze wyposażone pracownie zajęć praktycznych.

2. Zadania i funkcje Centrum Kształcenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego jako placówka wchodząca w skład Zespołu, realizuje zadania wynikające ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz określone na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy, a w tym:

 • prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu,
 • prowadzenie zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy,
 • prowadzenie kształcenia ustawicznego  w formach pozaszkolnych:
  1. kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  2. kursów umiejętności zawodowych,
  3. kursów kompetencji ogólnych,
  4. kursów, innych niż wymienionych w ppkt a-c, umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 • Działając w oparciu o powyższe, z usług  Centrum mogą korzystać placówki oświatowe działające na terenie powiatu cieszyńskiego, jak i inne podmioty publiczne, niepubliczne i osoby prywatne w zakresie kształcenia
  i przekwalifikowania zawodowego.Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na współczesnym rynku pracy, wymaga od uczącego się mobilności zawodowej, ukierunkowanej na takie kompetencje kluczowe jak kreatywność, profesjonalizm. Wymaga to jednak od nas stałego podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych, poprawy bazy  dydaktycznej, zgodnie z misją Centrum, która ze względu na swoje ponadczasowe znaczenie będzie nadal misją nowego zespołu, a która brzmi : wzbogacać proces kształcenia elementami nowoczesności.  Nowoczesność w nauczaniu rozumiemy nie tylko jako pędzący postęp technologii IT w projektowaniu i wytwarzaniu, ale również stan naszych obiektów, wysoka świadomość uczących się i odpowiednio wysoka kultura techniczna kadry dydaktycznej.  działające

W zależności od specyfiki pracy Centrum i jego specjalizacji zakres zadań można modyfikować : niektóre zadania eliminować , niektóre zastępować innymi ? czyli zaplanować szczegółowy zakres celów i zadań bezpośrednio związanych z funkcjami edukacyjnymi CKP.
Jednym ze szczegółowych zadań edukacyjnych ujętych w statucie CKP jest organizowanie szkoleń i egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskiwanie, podwyższanie  i zmianę kwalifikacji zapewniających podjęcie pracy w danym zawodzie.
System kształcenia w CKP ukierunkowany jest na opanowanie takich umiejętności , które pozwolą uruchomić mechanizmy aktywności zawodowej oraz zagwarantują podjęcie pracy na stanowiskach charakteryzujących się nowoczesna technologią wytwarzania w warunkach ciągłej zmienności zadań i stałego wzrostu wymagań stawianych pracownikom (szeroki zakres uprawnień kwalifikacyjnych przyszłego pracownika , zwiększenie poziomu dyspozycyjności , elastyczność w adaptacji zawodowej i przekwalifikowywaniu się w obliczu zmiennego zapotrzebowania przemysłu i handlu na określone grupy absolwentów w gospodarce rynkowej).
Podstawą działalności szkoleniowej w tym systemie są umiejętności zawodowe
i kwalifikacyjne potwierdzone odpowiednimi świadectwami , certyfikatami czy też zaświadczeniami umożliwiającymi podjęcie pracy w również na rynku pracy zjednoczonej Europy.

 2.1. Uprawnienia kwalifikacyjne a rynek pracy

Proces przemian gospodarczych , a także powstanie ogromnej ilości stosunkowo słabych ekonomicznie podmiotów gospodarczych wywołały utrzymującą się w całym kraju od wielu lat niechęć pracodawców do bezpośredniego i pośredniego partycypowania w kosztach szkolenia oraz przygotowania zawodowego zarówno uczniów jak również pracowników.
Problem uprawnień kwalifikacyjnych dla absolwentów szkół zawodowych jest szczególnie ważny na charakteryzującym się wysoką stopą bezrobocia regionalnym rynku pracy , na który istnieje możliwość zdobycia zatrudnienia z gotowymi już uprawnieniami kwalifikacyjnymi.
Absolwent bez uprawnień kwalifikacyjnych szukający pracy jest więc na pozycji z góry przegranej , gdyż niemal każdy pracodawca woli zatrudnić ? bez ponoszenie dodatkowych kosztów na szkolenie i egzaminowanie ? pracownika gotowego do natychmiastowego świadczenia pracy na stanowisku gdzie wymagane są uprawnienia kwalifikacyjne potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

2.2 Stan obecny

Obecnie działalność Centrum jest prowadzona w następujących obszarach:

Obszar mechaniczny

 • Technik mechanik
 • Technik pojazdów samochodowych

Obszar elektryczny i elektroniczny

 • Technik elektryk
 • Technik mechatronik
 • Elektromechanik
 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Obszar budowlany

 • Technik budownictwa
 • Technik renowacji elementów architektury
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym, współpracującym z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie, i posiadającą upoważnienie do przeprowadzania egzaminów zawodowych w następujących kwalifikacjach:

Z obszaru mechanicznego:

 • M.12 – elektromechanik pojazdów samochodowych
 • M.17 – mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • M.19 – operator obrabiarek skrawających
 • M.20 – ślusarz
 • M.44 – organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 • M.18 – Technik pojazdów samochodowych

Z obszaru elektrycznego i elektronicznego :

 • E.03 – montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • E.18 – eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • E.07 – montaż i konserwacja maszyn elektrycznych,
 • E.08 – montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • E.24 – eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,

Z obszaru budowlanego

 • B.18 – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
 • B.21 – montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • B.26 – wykonywanie prac renowatorskich elementów architektury.

Dodatkowo posiadamy atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie szkolenia i egzaminowania spawaczy w metodach:

 • 111 – spawanie elektrodą otuloną,
 • 135 – spawanie metodą MAG,
 • 141 – spawanie metodą TIG (stal, nierdzewna, aluminium)
 • 311 – spawanie gazowe

 2.2. Ogłoszenie wyników i wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 1. Wyniki etapu pisemnego egzaminu zawodowego są ustalane na podstawie odczytanych elektronicznie kart odpowiedzi wypełnionych przez zdających, przekazanych przez szkołę/placówkę do OKE.
 2. Zdający zdał etap pisemny egzaminu zawodowego, jeżeli uzyskał z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.
 3. Etap praktyczny jest oceniany podczas wykonywania zadania przez zdającego przez  egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów.
 4. Ocenianie zadania w etapie praktycznym polega na punktowaniu poszczególnych czynności zdającego w czasie wykonywania zadania.
 5. Po zakończeniu egzaminu w etapie praktycznym punktacja jest przenoszona przez egzaminatorów z arkuszy obserwacji na karty obserwacji do elektronicznego odczytywania. Karty obserwacji są przekazywane do OKE
 6. Etap praktyczny jest zdany, jeśli zdający uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
 7. Egzamin zawodowy jest zdany, jeśli zdający zdał etap pisemny i praktyczny tego egzaminu.
 8. OKE sporządza listę osób, które zdawały egzamin zawodowy zawierającą uzyskane przez te osoby wyniki, i przesyła ją przewodniczącemu SZE w szkole lub placówce, w której osoby te przystąpiły do etapu pisemnego egzaminu zawodowego, w celu ogłoszenia.
 9. Na wniosek zdającego lub jego rodziców (prawnych opiekunów), odczytana elektronicznie karta odpowiedzi wraz z ustalonym wynikiem etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz arkusze obserwacji i karta obserwacji wraz z ustalonym wynikiem etapu praktycznego egzaminu zawodowego są udostępniane zdającemu lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.
 10. Zdający, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany przez OKE, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 11. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdający otrzymuje w swojej szkole macierzystej w terminie do dwóch miesięcy po zakończeniu sesji egzaminacyjne

 3. Plan Rozwoju Organizacyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach

CEL GŁÓWNY:

ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI CENTRUM DO ROZWIĄZYWANIA WŁASNYCH PROBLEMÓW.

Misja placówki:

?Wzbogacać ofertę edukacyjną szkół o elementy nowoczesności?

Proces przebudowy systemu szkolnego, czyli stopniowe wprowadzanie w życie reformy strukturalno-programowej obejmuje okres przejściowy do 2007 roku, w tym czasie będą wygaszane dotychczasowe typy szkół i uruchamiane nowe.
Ponieważ w ramach reformy przewiduje się uzewnętrznienie i zestandaryzowanie egzaminów zawodowych, powodzenie reformy szkolnictwa zawodowego będzie uzależnione od możliwości zorganizowania zaplecza szkolenia praktycznego. W związku z powyższym, przy tworzeniu szkół zawodowych należy uwzględnić zasadę, że szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, a więc zasadnicze szkoły zawodowe, technika, technika uzupełniające i szkoły policealne, muszą zapewnić warunki do pełnej realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie (pełny zestaw kwalifikacji). Chodzi o zapewnienie kształcenia z kompletem zajęć teoretycznych i praktycznych lub pełnym zestawem modułów.
Aby dobrze przygotować przyszłego ucznia do przystąpienia do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe , a absolwenta do zaistnienia na rynku pracy , stawiamy przed sobą oraz uczniem zadania , które zapewniają wysoką efektywność kształcenia. Oznacza to że:

 1. Uczniowie uzyskują wysokie osiągnięcia odpowiednie dla swoich możliwości oraz stały
  przyrost wiedzy i umiejętności. Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych gdzie są oceniani wg kryteriów obowiązujących na nowym Egzaminie Potwierdzającym
  Kwalifikacje Zawodowe.
  Uczniowie zdolni mają możliwości do rozwoju swoich zainteresowań , a wszyscy mają
  szanse wyrównywania braków powstałych procesie kształcenia poprzez zajęcia pozalekcyjne
  organizowane przez placówkę. Uczniowie znają swoje prawa wynikające z przepisów
  oświatowych oraz znają statut Szkoły. Świadomie uczestniczą w życiu Placówki , zgodnie
  z zakresem ich kompetencji.
 2. Szkoła wnikliwie gromadzi i analizuje informacje o losach absolwentów oraz rytmicznie bada sprawność nauczania i wyniki promocji starając się stale poprawiać te składniki.
  Szkoła pomaga uczniom w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej nauki , w zależności od ich możliwości i zainteresowań, a w przypadku podjęcia pracy oferuje poradnictwo zawodowe
  Testy wewnętrzne wykazują poziom zbliżony do poziomu Egzaminu Potwierdzającego
  Kwalifikacje Zawodowe. Służą one stałemu monitorowaniu poziomu kształcenia , a ich
  wyniki stanowią podstawę do planu działania oraz planu rozwoju placówki.
  Lekcje są właściwie planowane a treści i metody nauczania są różnorodne i dostosowane do możliwości uczniów i potrzeb przedmiotu. Nauczyciele stawiają realne wymagania.
  Nauczyciele mają spójne zasady i kryteria oceniania , znane uczniom i przez nich rozumiane.
  Ocenianie jest systematyczne i wspomaga uczenia się . Szkoły współpracujące z CKP oraz rodzice są regularnie informowani o wynikach i frekwencji .
 3. Absolwenci odznaczają się umiejętnością uczenia się sprawnej komunikacji interpersonalnej , pracy zespołowej i rozwiązywania problemów . Maja silne poczucie własnej wartości , są pewni siebie i potrafią stosować zdobytą wiedze i doświadczenie w nowych sytuacjach.
  Są przygotowani do aktywnych zachowań na rynku pracy.

Skip to content